Parki

Parki:
1. Park Narutowicza usytuowany przy ul. Kościuszki
2. Park im. Prof. Juliana Samujły na os. Binków
3. Park 1000 - Lecia przy ul. Lipowej w Bełchatowie
4. Park Wolność usytuowany pomiędzy ulicami 19 Stycznia, Piłsudskiego, Wolność i Czyżewskiego
5. Park na osiedlu Dolnośląskim im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
6. Zabytkowy park przy ul. Hellwiga oraz park nad rzeką Rakówką
7. Park przy ul. Częstochowskiej w dz. Grocholice

 

Skwery:

1. Tereny zieleni na osiedlu Przytorze

2. Tereny zieleni w rejonie ul. Goetla i Czaplinickiej

3. Tereny doliny rzeki Rakówki od ul. 9 Maja w kierunku Miejskiego Targowiska

4. Tereny doliny rzeki Rakówki na wysokości osiedla Okrzei od Targowiska Miejskiego

5. Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego

 

PARKI
1. Park Narutowicza usytuowany przy ul. Kościuszki, w którym usytuowana jest letnia estrada. Obiekt modernizowany był w latach 1995-96. Posiada przyrodniczo cenne kilkudziesięcioletnie drzewa liściaste: lipy drobnolistne, świerk kłujący, jesion wyniosły, klony srebrzyste, modrzew europejski, żywotnik zachodni, dąb czerwony, klon srebrzysty.
W 2006 r. przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną szaty roślinnej w ramach prowadzonych prac przygotowawczych rewitalizacji centrum miasta.
Zinwentaryzowano 339 taksonów, w tym 20 gatunków drzew ozdobnych.

 
2. Park im. Prof. Juliana Samujły na os. Binków zajmujący powierzchnię 5,5 ha. Jego pełne zagospodarowanie zrealizowano w roku 2002.
Na terenie parku są następujące urządzenia:
- alejki z kostki brukowej w obrzeżu betonowym – 4985mb,
- alejki z brukowca oraz z kruszyw naturalnych – 4855m2,
- altana,
- fontanna z młyńskim kołem,
- toaleta dla psów,
- miejsce na ognisko,
- 48 ławek;
- 30 koszy na odpady;
- 3 komplety stojaków na rowery;
- 24 lampy;
- 57 drzewa liściaste, 1590 krzewy liściasty, 3125 rośliny okrywowe, 558 trawy ozdobne,
38 drzewa iglaste, 335 krzewy iglaste, 50 drzewa starsze;
- trawniki parkowe na pow. 1 ha, łąki parkowe na pow. 0,1 ha i trawniki sportowe na pow. 0,16 ha.


3. Park 1000 - Lecia przy ul. Lipowej w Bełchatowie o powierzchni ponad 4 ha, na który składa się część parkowa i leśna.
Park modernizowany był w okresie od maja 2001r. do czerwca 2002r.
Na obszarze parku wykonano:
- przyłącze wodociągowe 38 mb dla potrzeb parku;
- studnie wodomierzową,
- obrzeża w alejkach – 1760 mb,
- schody na dojściu do pomnika - 19,5m2,
- alejki z klińca – 183m2,
- chodnik z płyt betonowych – 73m2,
- nawierzchnię z kostki – 449m2,
- boisko z masy mineralno-bitumicznej – 334m2 z wyposażeniem;
- 2 pergole, 39 szt. ławek, stojak na rowery,
- trawniki na pow. 0,04ha, nasadzenia drzew i krzewów, roślin okrywowych, pnączy oraz krzewów iglastych w ilości łącznej 1914 szt.
 
 
4. Park Wolność usytuowany pomiędzy ulicami 19 Stycznia, Piłsudskiego, Wolność i Czyżewskiego, zajmujący powierzchnię 1 ha, na obszarze którego wykonywano w roku 2001 następujący zakres prace:
- nasadzono 320 bylin, 10 drzew liściastych, 17 krzewów liściastych, 2120 krzewów żywopłotowych,
- wykonano trawnik na powierzchni 2151m2,
- poddano zabiegom pielęgnacyjnym 39 drzew, 16 krzewach, wykarczowano 8 drzew.
 
5. Park na osiedlu Dolnośląskim im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - o powierzchni ponad 9 ha realizowano w latach 1997-2005:
Na terenie parku znajdują są:
- zbiornik wodny z kaskadą na górce widokowej;
- place zabaw usytuowane w części północnej i południowej;
- boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki, kometki;
- place wypoczynkowe z dojściami w ilości 16 sztuk;
- miasteczko ruchu drogowego;
- alejki spacerowe wykonane z betonowej kostki typu Holland oraz naturalnej, trawniki i kwietniki dopełniają całość;
 
W centrum parku usytuowane są „Miejskie Korty Tenisowe” – miejsce rekreacji miłośników tenisa ziemnego. Przy parku usytuowano parkingi służące tak mieszkańcom okolicznych bloków jak również korzystającym z obiektów parkowych.
 
6. Zabytkowy park przy ul. Hellwiga oraz park nad rzeką Rakówką.
Tereny zieleni przy rzece Rakówce były pierwszą inwestycją związaną z zagospodarowaniem doliny rzeki.
 
Park podworski łącznie z terenem przylegającym do rzeki objęty jest ochroną konserwatorską i zajmuje powierzchnię 2,83 ha. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 286 decyzją KL.IV-5340/3/83 z dnia31.08.1983 r. Pod względem rzeźby terenu jest to obszar płaski o wyraźnym spadku w kierunku rzeki. W części północnej parku znajduje się zagłębienie będące pozostałością po dawnym stawie parkowym.
 
Dwór wg Katalogu zabytków był od XVIII wieku dwukrotnie poszerzany i przebudowany
w XIX wieku. Wtedy zapewne został przekomponowany park, któremu nadano charakter krajobrazowy. W parku znajduje się grób rodowy tragicznie zmarłego małżeństwa Hellwigów, niegdyś właścicieli dworu.
 
Pod względem przyrodniczym park stanowi duże bogactwo starodrzewia z najliczniej występującymi: klonami pospolitymi, lipami drobnolistnymi, topolą białą, czarną i osiką, robieniem, kasztanowcami, grabami i wiązami. Zabytkowy park wraz z przyległymi terenami zieleni w dolinie rzeki od ul. Mielczarskiego do ul. 9 Maja na wysokości osiedla Budowlanych oraz budynków „Odry” i „Estakady” zagospodarowywany był z przerwami w okresie lat 1996-2006.

W czasie tym zrealizowano:
- plac zabaw z ciągami alejek spacerowych w części parku przyległej do osiedla;
- dwukrotnie przeprowadzono pielęgnację drzewostanu w zabytkowym parku na podstawie opracowanego projektu gospodarki drzewostanem (rok 1998 oraz 2004);
- poddano renowacji trawniki wykonane w 1996 i 1998r;
- zagospodarowano nieckę po zbiorniku wodnym (po uprzednim oczyszczeniu z chwastów, usunięciu darni), poprzez „wypełnienie” roślinnością okrywową, bylinami i trawami, nadającymi zbiornikowi barwy niebieskiej (symboliczne ukazanie dawnego charakteru kanału wodnego);
- wykonano detale w postaci klombów;
- w części zabytkowej parku usytuowano fontannę i zrealizowano ścieżkę geologiczną;
- zaaranżowano teren wokół grobu, wybudowano altanę parkową w części zachodniej parku;
 
7. Park przy ul. Częstochowskiej w dz. Grocholice o powierzchni ponad 1ha z cennymi drzewami posadzonymi jeszcze przed II wojną światową. Są tu cenne okazy klonów, brzóz, grabów, buków i lip. W roku 2000 przeprowadzono modernizacje terenu parku, w wyniku czego powstały: ciągi piesze z kruszywa naturalnego i place z kostki brukowej, altanę parkową, ławki i kosze na odpady.
 
 
SKWERY
 
1. Tereny zieleni na osiedlu Przytorze.
Zajmujące powierzchnię razem z obiektami sportowymi przy ul. Paderewskiego ponad 3 ha. Usytuowane jest przy ul. Słowackiego, Energetyków i Paderewskiego.
Na zagospodarowanym obszarze znajdują się :
- alejki spacerowe z płyt chodnikowych i kostki brukowej,
- skwer przy ul. Słowackiego - trawniki parkowe 0,4 ha, 67 drzew liściastych, 1288 krzewów liściastych, 13 krzewów iglastych, 245 roślin okrywowych, 10 ławek z bali, 4 ławki młodzieżowe, 5 koszy z wkładami,
- skwer przy ul. Paderewskiego - trawniki parkowe 0,68 ha, 95 drzew liściastych, 5 drzew iglastych, 1668 krzewów liściastych, 97 krzewów iglastych, 730 roślin okrywowych,
15 ławek z bali, 8 koszy z wkładami.
oraz boiska do tenisa ziemnego, siatkówki i piłki ręcznej, kometki oraz zrealizowany w roku 2006 SKATEPARK.
 
2. Tereny zieleni w rejonie ul. Goetla i Czaplinickiej o powierzchni 1,3ha”
Utworzone w 2003r. obszary powiększyły miejskie zasoby powierzchni biologicznie czynnej. Na zagospodarowanym obszarze są trawniki, nasadzenia roślinne w ilości 1500 sztuk krzewów liściastych.
 
3. Tereny doliny rzeki Rakówki od ul. 9 Maja w kierunku Miejskiego Targowiska zagospodarowanie wykonano w 2004 r.poprzez:
- remont nawierzchni z kruszyw naturalnych bulwaru wzdłuż ul. Nadrzecznej oraz nawierzchni wnętrz działek przyległych do bulwaru na powierzchni 2000m2 ;
- nasadzenia: 102 drzew gatunków klon w odmianach, brzoza w odmianach, głóg, buk, jabłoń, wierzba, lilak; 18 drzew iglastych gatunków modrzew, świerk, sosna wejmutka, 220 krzewów liściastych gatunków berberys w odmianach, perukowiec, irga, forsycja, jaśminowiec, róża, tawuła w odmianach, 1530 roślin okrywowych gatunków bluszcz, barwinek, runianka, 156 pnączy gatunków wiciokrzew w odm, winobluszcz w odmianach;
- wykonanie trawników parkowych siewem mieszanką traw bez nawożenia na powierzchni 1400m2 ;
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury w postaci 20 ławek oraz 10 koszy na odpady, ustawienie 60mb trejaży na pnącza i 9 szt. pojedynczych pergoli;
 
 
4. Tereny doliny rzeki Rakówki na wysokości osiedla Okrzei od Targowiska Miejskiego zagospodarowany w roku 2005.
 
Teren 1,6 ha zagospodarowano poprzez:
- budowę placów wypoczynkowych i alejek spacerowych z kruszywa naturalnego;
- zakupienie, dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: 12 ławek „Bulwar”, 12 koszy na odpady „Bulwar”, montaż barierki;
-nasadzenie materiału roślinnego : 144 drzew liściastych, 572 krzewów liściastych, 900 krzewów żywopłotowych;
- wykonanie trawników parkowych na powierzchni około 1,6 ha.
 
5. Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego
Na skwerze o powierzchni 0,7 ha:
- wybudowano wyniesienie i zaaranżowano miejsce posadzenia „Dębu Papieskiego” poprzez: wykonanie muru z łupanego kamienia obłożonego płytami szlifowanymi granitowymi, montaż kamiennej księgi z białego marmuru i montaż mosiężnych tabliczek informacyjnych, montaż zabezpieczenia do drzewa;
- wykonano ciągi piesze o nawierzchni żwirowo-glinkowej łączonej z kostką granitową otoczone obrzeżem elastycznym EKO-BORD na powierzchni 600m2, długość obrzeża –
600 mb;
- nasadzono: 22 duże drzewa, 1509 krzewy liściaste, obsadzono rabaty z. krzewinek na pow. 456,20 m2, 420 szt. krzewów żywopłotowych, wykonano trawniki parkowe na pow. 0,42 ha,
- zakupiono i zamontowano 6 ławek i 6 koszy na odpady;

 

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Kościuszki 15, 44 733 51 35

cit@um.belchatow.pl

d.zemlak@um.belchatow.pl